Säännöt - Stadgar
Kirjoita alaotsikko tähän

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§ Yhdistyksen nimi on Vaasan Sieniyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Svampförening rf. ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistys on sekä suomen- etta ruotsinkielinen, rekisteröimiskieli on suomi. Pöytakirjakieli on suomi tai ruotsi.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä sienistä ja niiden käytösta kiinnostuneiden välillä sekä edistää

 • sienten tuntemuksen ja muun sienitietouden seka sieniharrastuksen levittamista ja kehittamista,
 • sienten kerailya, kayttoa, kauppaa, viljelya ja tarkastustoimintaa,
 • sienilajiston ja sienisadon tutkimusta,
 • sienten ja niiden kasvupaikkojen suojelua.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

1) jarjestaa kokouksia, esitelmatilaisuuksia, kursseja, retkia ja nayttelyita,

 • harjoittaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
 • toimia yhteistyossa muiden yhdistysten, yhteisojen ja yritysten kanssa,
 • muilla vastaavilla tavoilla edistaa kaikkea sieniin liittyvaa harrastusta .

Yhdistyksen piirissa voi olla sen osa-alueita edistavia rekisteroimattomia kerhoja, jaostoja ja tyoryhmia

2. Yhdistyksen jäsenet

4§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittya jokainen yksityinen henkilo, rekisteroity yhdistys, elinkeinon harjoittaja, osakeyhtio, osuuskunta tai muu oikeuskelpoinen yhteiso,jonka yhdistyksen hallitus hyvaksyy. Yhdistyksen jasenet ovat

 • vuosijasenia,
 • kunniajasenia ,
 • kirjeenvaihtajajasenia ,
 • kannattajajasenia.

5§ Vuosijäsenet ovat yksityishenkilöita,jotka maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun .

6§ Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksesta kutsua henkilon,joka on erityisen ansiokkaasti edistanyt yhdistyksen toimintaa tai yhdistyksen toimintatavoitteita. Kunniajasen ei maksa jasenmaksua .

7§ Kirjeenvaihtajajaseneksi yhdistys voi hallituksen esityksesta kutsua kotimaisia tai ulkomaisia sientenystavia. Kirjeenvaihtajajasen ei maksa jasenmaksua eika hanella ole aanioikeutta.

8§ Kannattajajasenet ovat yksityisia henkiloita tai yhteisoja, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajasen maksaa viisinkertaista vuosijasenmaksua .

9§ Yhdistyksen jasenyydesta voi erota ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen poytakirjaan. Jasen, joka ei

ole maksanut kahtena edellisena kalenterivuonna jasenmaksua, katsotaan hallituksen paatoksella eronneeksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jasenen, joka vahingoittaa yhdistysta tai sen tarkoitusperia.

3. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilot

10§ Yhdistyksen hallintoa hoitaa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja , varapuheenjohtaja , nelja (4) muuta varsinaista jase nta ja kaksi (2) varajasenta. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerinja varainhoitajan .

11§ Hallituksen tehtavana on

 • valmistella yhdistyksen kokouksissa kasiteltavat asiat,
 • esittaa kevatkokoukselle yhdistyksen tilinpaatos ja vuosikertomus,

3) esittaa syyskokoukselle talousarvio ja toimintasuunnitelma ,

 • tehda yhdistyksen kokoukselle esityksia asioissa, joista hallitus ei katso voivansa paattaa,
 • valvoa toimihenkilbiden toimintaa,

6) vastata yhdistyksen varoista ja omaisuudesta seka edistaa sen toimintaa.

Hallitus voi keskuudestaan valita tyovaliokunnan ja asettaa tarpeellis iksi katsomiaan toimikuntia. Naihin voidaan kutsua jasenia myos hallituksen tai yhdistyksen ulkopuolelta.

12§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on paatosvaltainen, kun hanen lisakseen on kaksi muuta jasenta lasna . Puheenjohtajan estyneena ollessa toimii hanen tilallaan varapuheenjohtaja .

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessa tai jomp ikumpi yhdessa sihteerin taivarainhoitajan kanssa.

14§ Yhdistyksen toimihenkilbt ovat:

 • puheenjohtaja, joka johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, vuosikokouksia lukuun ottamatta,
 • varapuheenjohtaja , joka hoitaa puheenjohtajan tehtavia taman ollessa estyneena,
 • sihteeri ,joka pitaa poytakirjaa hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, vuosikokouksia lukuun ottamatta, laatii vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman seka hoitaa yhdisty ksen arkistoa ja muita tehtavia hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
 • varainhoitaja, joka hoitaa taloutta, kirjanpitoa ja jasenluettel oa seka laatii vuoden tilinpaatoksen ja jattaa sen ja muut tarpeelliset asiakirjat toiminnantarkastajille seka tekee hallitukselle talousarvioes ityksen. Yhdistyksen tilinpaatos on jatettava toiminnantarkastajille

ennen maaliskuun 15. paivaa. Naiden tulee jattaa kertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 1. paivaa

 • yhdistyksella voi lisaksi olla muitakin toimihenkiloita.
 • Yhdistyksen kokoukset

15§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

16§ Yhdistyksen vuosikokouksi sta ja ylimaaraisista kokouksista ilmoitetaan kirjeitse, sahkopostitse tai lehti-ilmoituksella vahintaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta.

17§ Syyskokouksessa ,joka pidetaan marraskuussa hallituksen maaraamana paivana

 • valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi poytakirjan tarkastajaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus ja paatbsvaltaisuus,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, nelja muuta varsinaista jasenta seka kaksi varajasenta,
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ,
 • maarataan seuraavan vuoden vuosijasenmaksun suuruus,
 • kasitellaan ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi,
 • valitaan muut mahdolliset toimihenkilot,
 • kasitellaan muut mahdolliset asiat.

18§ Kevatkokouksessa, joka pidetaan huhtikuussa hallituksen maaraamana paivana

1) valitaan puheenjohtaja , sihteeri ja kaksi poytakirjan tarkastajaa,

 • todetaan kokouksen laillisuus,
 • esitetaan hyvaksyttavaksi vuosikertomus, tilinpaatos ja toiminnantarkastajien lausunto edelliselta toimintavuodelta,
 • paatetaan tilinpaatoksen vahvistamisesta ja hallitukselle myonnettavasta vastuuvapaudesta ,
 • kasitellaan muut mahdolliset asiat.

19§ Ylimaarainen yhdistyksen kokous pidetaan, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai sellainen lain mukaan on pidettava.

 • Muita saannoksia

20§ Yhdistys voi toimintansa edistamiseksi omistaa kiinteistoja, vastaanottaa lahjo ituksia ja testamentteja, jarjestaa arpajaisia ja myyjaisia seka toimeenpanna kerayksia.

21§ Paatos naiden saantbjen muuttamisesta tai yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on kasiteltava yhdistyslain mukaisesti.

22§ Yhdistyksen toiminnan loppuessa sen jaljella oleva omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperia ajavalle rekisteroidylle yhteisolle tai saatiolle.