Säännöt - Stadgar

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§ Yhdistyksen nimi on Vaasan Sieniyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Svampförening rf. ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen, rekisteröimiskieli on suomi. Pöytäkirjakieli on suomi tai ruotsi.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä sienistä ja niiden käytöstä kiinnostuneiden välillä sekä edistää

 • sienten tuntemuksen ja muun sienitietouden sekä sieniharrastuksen levittämistä ja kehittämistä,
 • sienten keräilyä, käyttöä, kauppaa, viljelyä ja tarkastustoimintaa,
 • sienilajiston ja sienisadon tutkimusta,
 • sienten ja niiden kasvupaikkojen suojelua.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, kursseja, retkiä ja näyttelyitä,
 • harjoittaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
 • toimia yhteistyössä muiden yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa,
 • muilla vastaavilla tavoilla edistää kaikkea sieniin liittyvää harrastusta .

Yhdistyksen piirissä voi olla sen osa-alueita edistäviä rekisteröimättömiä kerhoja, jaostoja ja työryhmiä

2. Yhdistyksen jäsenet

4§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, elinkeinon harjoittaja, osakeyhtiö, osuuskunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyksen jäsenet ovat

 • vuosijäseniä,
 • kunniajäseniä ,
 • kirjeenvaihtajajäseniä tai
 • kannattajajäseniä.

5§ Vuosijäsenet ovat yksityishenkilöitä, jotka maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun .

6§ Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa tai yhdistyksen toimintatavoitteita. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua .

7§ Kirjeenvaihtajajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kotimaisia tai ulkomaisia sientenystäviä. Kirjeenvaihtajajäsen ei maksa jäsenmaksua eikä hänellä ole äänioikeutta.

8§ Kannattajajäsenet ovat yksityisiä henkilöitä tai yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsen maksaa viisinkertaista vuosijäsenmaksua .

9§ Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen, joka ei ole maksanut kahtena edellisenä kalenterivuonna jäsenmaksua, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka vahingoittaa yhdistystä tai sen tarkoitusperiä.

3. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilot

10§ Yhdistyksen hallintoa hoitaa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja , varapuheenjohtaja , neljä (4) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja varainhoitajan .

11§ Hallituksen tehtavana on

 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltavat asiat,
 • esittää kevätkokoukselle yhdistyksen tilinpäätos ja vuosikertomus,
 • esittää syyskokoukselle talousarvio ja toimintasuunnitelma ,

 • tehdä yhdistyksen kokoukselle esityksiä asioissa, joista hallitus ei katso voivansa päättää,
 • valvoa toimihenkilöiden toimintaa,
 • vastata yhdistyksen varoista ja omaisuudesta seka edistaa sen toimintaa.

Hallitus voi keskuudestaan valita työvaliokunnan ja asettaa tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia. Näihin voidaan kutsua jäseniä myös hallituksen tai yhdistyksen ulkopuolelta.

12§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun hänen lisäkseen on kaksi muuta jäsentä läsnä . Puheenjohtajan ollessa estyneenä toimii hänen tilallaan varapuheenjohtaja .

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

14§ Yhdistyksen toimihenkilöt ovat:

 • puheenjohtaja, joka johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, vuosikokouksia lukuun ottamatta,
 • varapuheenjohtaja , joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä,
 • sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, vuosikokouksia lukuun ottamatta, laatii vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman seka hoitaa yhdistyksen arkistoa ja muita tehtäviä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
 • varainhoitaja, joka hoitaa taloutta, kirjanpitoa ja jäsenluetteloa sekä laatii vuoden tilinpäätöksen ja jättää sen ja muut tarpeelliset asiakirjat toiminnantarkastajille sekä tekee hallitukselle talousarvioesityksen. Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille ennen maaliskuun 15. päivää. Näiden tulee jättää kertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 1. päivää.
 • yhdistyksellä voi lisäksi olla muitakin toimihenkilöitä.

4. Yhdistyksen kokoukset

15§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

16§ Yhdistyksen vuosikokouksista ja ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan kirjeitse, sähköpostitse tai lehti-ilmoituksella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

17§ Syyskokouksessa, joka pidetään marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä

 • valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä muuta varsinaista jäsentä seka kaksi varajäsentä,
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ,
 • määrätään seuraavan vuoden vuosijäsenmaksun suuruus,
 • käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi,
 • valitaan muut mahdolliset toimihenkilöt,
 • käsitellään muut mahdolliset asiat.

18§ Kevätkokouksessa, joka pidetään huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä

 • valitaan puheenjohtaja , sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus,
 • esitetään hyväksyttäväksi vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toimintavuodelta,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta sekä
 • käsitellään muut mahdolliset asiat.

19§ Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai sellainen lain mukaan on pidettävä.

5. Muita säännöksiä

20§ Yhdistys voi toimintansa edistämiseksi omistaa kiinteistöjä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä seka toimeenpanna keräyksiä.

21§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on käsiteltävä yhdistyslain mukaisesti.

22§ Yhdistyksen toiminnan loppuessa sen jäljellä oleva omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle.